هاست ویندوز پلسک ( ایران )

 • PLESK Windows 1000 MB

  • فضا = 1000 مگابایت
   پهنای باند (ماهیانه) = نامحدود
   آنتی تحریم = دارد
   SSL رایگان = دارد
   تعداد MSSQL دیتابیس = 4
   حجم MSSQL دیتابیس = 500 مگابایت
   تعداد MY SQL دیتابیس = 10
   حجم MY SQL دیتابیس = 1000 مگابایت
   محل سرور = ایران
   دامین های قابل اتصال = نامحدود
   ادآن دامین = 1
  1,750,000/سالیانه
  خارج از دسترسی
 • PLESK Windows 2000 MB

  • فضا = 2000 مگابایت
   پهنای باند (ماهیانه) = نامحدود
   آنتی تحریم = دارد
   SSL رایگان = دارد
   تعداد MSSQL دیتابیس = 4
   حجم MSSQL دیتابیس = 500 مگابایت
   تعداد MY SQL دیتابیس = 10
   حجم MY SQL دیتابیس = 2000 مگابایت
   محل سرور = ایران
   دامین های قابل اتصال = نامحدود
   ادآن دامین = 1
  2,340,000/سالیانه
  خارج از دسترسی
 • PLESK Windows 3000 MB

  • فضا = 3000 مگابایت
   پهنای باند (ماهیانه) = نامحدود
   آنتی تحریم = دارد
   SSL رایگان = دارد
   تعداد MSSQL دیتابیس = 6
   حجم MSSQL دیتابیس = 1024 مگابایت
   تعداد MY SQL دیتابیس = 15
   حجم MY SQL دیتابیس = 3000 مگابایت
   محل سرور = ایران
   دامین های قابل اتصال = نامحدود
   ادآن دامین = 1
  2,570,000/سالیانه
  خارج از دسترسی
 • PLESK Windows 4000 MB

  • فضا = 4000 مگابایت
   پهنای باند (ماهیانه) = نامحدود
   آنتی تحریم = دارد
   SSL رایگان = دارد
   تعداد MSSQL دیتابیس = 8
   حجم MSSQL دیتابیس = 1024 مگابایت
   تعداد MY SQL دیتابیس = 15
   حجم MY SQL دیتابیس = 4000 مگابایت
   محل سرور = ایران
   دامین های قابل اتصال = نامحدود
   ادآن دامین = 1
  3,010,000/سالیانه
  خارج از دسترسی