هاست لینوکس پلسک ایران

PLESK Linux 500 MB

فضا = 500 مگابایت
پهنای باند (ماهیانه) = نامحدود
آنتی تحریم = دارد
SSL رایگان = دارد
پشتیبانی از MySQL = دارد
محل سرور = ایران
قابلیت تغییر نسخه PHP =دارد
ادآن دامین = 1

PLESK Linux 1000 MB

فضا = 1000 مگابایت
پهنای باند (ماهیانه) = نامحدود
آنتی تحریم = دارد
SSL رایگان = دارد
پشتیبانی از MySQL = دارد
محل سرور = ایران
قابلیت تغییر نسخه PHP =دارد
ادآن دامین = 1

PLESK Linux 2000 MB

فضا = 2000 مگابایت
پهنای باند (ماهیانه) = نامحدود
آنتی تحریم = دارد
SSL رایگان = دارد
پشتیبانی از MySQL = دارد
محل سرور = ایران
قابلیت تغییر نسخه PHP =دارد
ادآن دامین = 1

PLESK Linux 3000 MB

فضا = 3000 مگابایت
پهنای باند (ماهیانه) = نامحدود
آنتی تحریم = دارد
SSL رایگان = دارد
پشتیبانی از MySQL = دارد
محل سرور = ایران
قابلیت تغییر نسخه PHP =دارد
ادآن دامین = 1

PLESK Linux 5000 MB

فضا = 5000 مگابایت
پهنای باند (ماهیانه) = نامحدود
آنتی تحریم = دارد
SSL رایگان = دارد
پشتیبانی از MySQL = دارد
محل سرور = ایران
قابلیت تغییر نسخه PHP =دارد
ادآن دامین = 1

PLESK Linux 10000 MB

فضا = 10000 مگابایت
پهنای باند (ماهیانه) = نامحدود
آنتی تحریم = دارد
SSL رایگان = دارد
پشتیبانی از MySQL = دارد
محل سرور = ایران
قابلیت تغییر نسخه PHP =دارد
ادآن دامین = 1